kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
23-11
2020

Otrzymałem nakaz zapłaty, co dalej?

Wiele osób pisze do mnie „otrzymałem nakaz zapłaty, co dalej” lub „mam problem z komornikiem”. Tematyka oddłużeniowa, związana z postępowaniami egzekucyjnymi i zajęciami majątku jest coraz częstsza. Komornik sądowy, Sąd, często nie są pomocne dla dłużnika, czy pozwanego.

Otrzymałeś nakaz zapłaty, zobacz co dalej?

 

Potrzebujesz pomocy w temacie długów, otrzymanego nakazu zapłaty, komornika, oddłużenia? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

 

Doświadczenie w ochronie praw pozwanych i dłużników

Moja praktyka zawodowa przed wielu laty zaczynała się od pracy przy sprawach windykacyjnych. Wówczas występowałem po stronie powoda, który składał pozew do sądu w przedmiocie postępowania o zapłatę. Problematyka postępowania egzekucyjnego i szeroko rozumianej windykacji została przeze mnie zgłębiona do granic możliwości. Sprawy dotyczące zapłaty prowadziłem wielokrotnie reprezentujące obie strony postępowania przed sądem i komornikiem. Czasami postępowania odbywały się w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W znacznej części spraw wydawany był nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym tradycyjnym. Współpracowałem z kancelarią komornika, aby z otrzymanego nakazu zapłaty otrzymać w całości dług egzekwowany od dłużnika.

Dzisiaj częściej występuje po stronie pozwanych, dłużników i w pełni wykorzystuję wiedzę pozyskaną działając po drugiej stronie. Doskonale znam procedury, wiem w jaki sposób zachowają się wierzyciele oraz komornik sądowy. Co więcej, bardzo skutecznie potrafię działać w toku postępowania sądowego reprezentując pozwanego, jak również w egzekucji prowadzonej przez komornika. Nakaz zapłaty nie jest problemem. Nakaz zapłaty jest po prostu kolejnym elementem procesowym, z którym musimy walczyć. Najczęściej składając sprzeciw.

 

pomoc adwokata

Dostałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Na pytanie klienta „co mam zrobić, gdy dostałem nakaz zapłaty ”, odpowiem prosto, ja pomogę. Sąd wydaje nakaz zapłaty, komornik sądowy prowadzi egzekucję a ja jako adwokat bronię klienta i jego praw. Pozwany, czy dłużnik, oni też mają swoje prawa, które trzeba prawnie chronić. Otrzymanie nakazu zapłaty nie oznacza, że pozwany ma wszystko zapłacić i przestać bronić swoich praw. Sąd zawsze wydaje nakaz zapłaty bez merytorycznego zapoznawania się ze sprawą. Najczęściej sąd koncentruje się przed wydaniem nakazu zapłaty na formalno-prawnej części. Pozwany ma prawo i obowiązek złożyć sprzeciw do sądu w każdej sytuacji, gdy ma wątpliwości co do rozstrzygnięcia znajdującego się nakazie zapłaty. W pozwie powodowie popełniają wiele błędów. Często pozew jest pisany schematycznie, nie uwzględnia indywidualnego charakteru danego sporu. Roszczenia mogą być nie tylko przedawnione, ale również pozbawione podstaw faktycznych i prawnych. Zdarza się również, że nakaz zapłaty został wydany przez sąd na podstawie pozwu, w którym są nieudowodnione twierdzenia. Pisząc pół żartem pół serio, taka sytuacja ma miejsce w sprawa przed e-sądem, gdzie wydanie nakazu zapłaty zawsze następuje bez udowodnienia roszczenia. Wynika to z faktu, że w pozwie do sądu nie trzeba przedkładać dowodów, wystarczy je opisać w treści formularza na stronie e-sądu. Sytuacja kuriozalna, aczkolwiek zgodna z obowiązującym prawem. Trudno w takiej sytuacji mieć zaufanie do sądu, dlatego trzeba powiedzieć sprawdzam. Od otrzymanego w takiej sprawie nakazu zapłaty należy złożyć sprzeciw. Złożenie odpowiedzi na pozew lub działanie poprzez sprzeciw, w przypadku gdy został wydany nakaz zapłaty przez sąd, to podstawowe narzędzie w ochronie swoich praw.

Moja kancelaria reprezentuje dłużników, pozwanych na każdym etapie sprawy. Pomagamy w zakresie wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego przez sąd w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz dotyczącego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Składamy odpowiedź na pozew, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od wyroku zaocznego, wniosek o uchylenie klauzuli wykonalności, wniosek o przywrócenie terminu, zarzuty do opinii biegłych oraz wiele innych pism i wniosków. Przede wszystkim kontrolujemy działanie komornika oraz sądu. Wiele czynności dokonywanych przez sąd lub komornika jest zaskarżalnych, dzięki temu istnieje możliwość ich weryfikacji przez inną osobę niż ta która prowadzi postępowanie.

Choć trudno uwierzyć, to błędy sądu często dotyczą takiej kwestii jak doręczenia. W takiej sytuacji, gdy nakaz zapłaty zostanie wysłany na błędny adres pozwanego, to zostaje on pozbawiony prawa do złożenia skutecznego sprzeciwu. Najczęściej nie wie on o tym, że takie postępowanie się toczy. Żadne informacje do niego nie docierają, albowiem wysyłane są przez sąd na błędny adres. Pozwany dowiaduje się najczęściej o sprawie dopiero gdy komornik sądowy dokonał zajęcia jego majątku, przykładowo zajęcia rachunku bankowego. Takie błędy występują dlatego, że zmienia się miejsce zamieszkania dłużnika, a powód na etapie sądowym podaje w pozwie adres jemu znany, który tak naprawdę nie jest już adresem zamieszkania osoby pozwanej. Często powodowie posługują się adresem zameldowania, który jest inny niż adres zamieszkania. Sąd który wydał nakaz zapłaty powiela ten błąd. Sytuacja jest trudna, ale nie beznadziejna. Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu nie będzie w tej sytuacji prawidłowym rozwiązanie, albowiem termin do dokonania czynności nigdy nie zaczął biec. Kolejna rzecz, to czas w jakim konieczne jest złożenie wniosku . Wniosek taki musi być złożony w czasie 7 dni od dnia ustalania przyczyny z powodu, której czynność nie była wykonana w ustawowym terminie.

Odpowiedni wniosek do sądu, który wydał nakaz zapłaty może w tej sytuacji być jednym skutecznym działaniem. Przede wszystkim trzeba skupić się na uchyleniu postanowienia w przedmiocie klauzuli wykonalności nadanej na nakaz zapłaty oraz uchyleniu zarządzeń w zakresie doręczenia. Taka czynność nie jest obarczona żadnym termin i w teorii może być dokonana nawet po kilku latach, a czasami po zakończonym postępowaniu egzekucyjnym. Wniosku trzeba przedłożyć stosowne dowody, a w uzasadnieniu należy wskazać zarzuty jakie mamy w zakresie dokonanych czynności. Dopiero po wydaniu stosownego postanowienia przez sąd możliwe będzie wniesienie sprzeciwu. Takie postępowanie trwa kilka tygodni. Sprzeciw możemy wnieść do sądu w terminie 14 dni od dnia doręczenia nakazu zapłaty wraz z pozwem i załącznikami. Skutecznie złożony sprzeciw powoduje, że nakaz zapłaty traci moc.

Podjęcie stosownych działań w egzekucji, czy też w postępowaniu przed sądem może być motywowane chęcią zyskania czasu przez pozwanego lub dłużnika albo merytoryczną szansą na wygranie sprawy. Pamiętać należy, że wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty powoduje z mocy prawa uchylenie nakazu zapłaty a sprawa zostaje przekazana do rozpoznania w trybie zwykłym. Czas trwania takiej procedury dotyczącej wniesienia sprzeciwu do czasu rozprawy po skierowaniu postępowania do trybu zwykłego, to co najmniej kilka miesięcy. Dla pozwanego sam fakt zyskanego czasu, to zazwyczaj duża korzyść.

sporządzanie pism prawniczych

Komornik dochodzi zapłaty, co dalej?

Na etapie egzekucji prowadzonej przez komornika również wiele pism i wniosków możemy złożyć reprezentując dłużników. Każda czynność komornika w teorii może być zaskarżona. W takiej sytuacji składa się skargę na czynności Komornika, niezależnie czy dotyczy ona jego działania czy zaniechania. Częstym jest składanie zarzutów do opisu i oszacowania nieruchomości. Ważnym jest, aby działać w sprawie konsekwentnie a nie tylko incydentalnie. Zazwyczaj postępowanie w przedmiocie sprzedaży nieruchomości prowadzone z naszym udziałem trwa co najmniej dwa lata, a czasami dużo więcej. Tak naprawdę licząc czas od dnia złożenia pozwu do sądu, poprzez wniesienie sprzeciwu lub zarzutów, wniosków dowodowych, a następnie stosowne odwołania oraz działania prawne na etapie egzekucji w postępowaniu, które prowadzi komornik, aż do etapu licytacji, możemy określić, że czas trwania sprawy w całości zamknie się w około 4-5 lat.

Ciekawym wątkiem są sprawy prowadzone przez różnego typu instytucje windykacyjne, które zakupiły wierzytelność od innego podmiotu. Często tego typu roszczenia są przedawnione, szczególnie jeśli mówimy o przypadku umowy cesji wierzytelności od banku, który działał na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego ( BTE ). Bank sam wystawiał dokument stanowiący tytuł egzekucyjny. Nie był wydawany nakaz zapłaty. Sąd ograniczał się tylko do nadania klauzuli wykonalności na BTE (nie na nakaz zapłaty). Wystarczy wskazać, że w sprawach przeciwko powodom, którzy działają na podstawie umowy cesji wierzytelności takich właśnie spraw (czyli twierdzących, że kupili dany dług od innego wierzyciela, który działał na podstawie BTE) moja skuteczność przekracza 70% (na 10 prowadzonych tego typu spraw wygrywam co najmniej 7).

Otrzymany nakaz zapłaty lub toczące się postępowanie sądowe nie są takim problemem, z którym nie można sobie poradzić. Ważne, żeby zadziałać w odpowiednim momencie. Każda czynność prawna ma swój termin, w jakim może być dokonana. Wniosek złożony przez dłużnika nie może być spóźniony, albowiem sąd go odrzuci. Wtedy zostaje wniosek o przywrócenie terminu do złożenia owego pisma.

Zatem, dostałeś nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym lub elektronicznym, otrzymałeś pozew z sądu, komornik zajął twój rachunek bankowy, zadzwoń do mnie. Działając w odpowiednim terminie możemy złożyć sprzeciw, odpowiedź na pozew lub inne konieczne pismo. Pamiętaj, że nakaz zapłaty, to nie jest nic strasznego. Pomogę Tobie poradzić sobie z tym. Nakaz zapłaty zwalczymy składając sprzeciw, a następnie będziemy starali się zrobić wszystko, aby ochronić twoje prawa. Komornik również nie powinien kojarzyć się ze strachem, czy problemem. Moje działania sprawią, że komornik będzie musiał działać w toku egzekucji roztropnie. Często dzięki naszym działaniom nie będziesz musiał zapłacić całej kwoty długu w szybkim czasie.

Na moim blogu będę systematycznie dodawał informacje o problematykach postępowań egzekucyjnych, windykacji, czy też postępowań sądowych z podmiotami windykacyjnymi.

Pamiętaj! Jeśli myślisz sobie “dostałem nakaz zapłaty, co mam zrobić”, to zadzwoń do mnie lub napisz. Pomogę Tobie złożyć od nakazu zapłaty sprzeciw i zajmę się reprezentacją Ciebie w sądzie lub w egzekucji.

KONTAKT