kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
SPECJALIZACJE

2bUpadłość konsumencka Wrocław

 

Upadłość konsumencka – Co to jest?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym prowadzonym na wniosek dłużnika lub jego wierzyciela. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dotyczyć może tylko osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, czyli konsumenta. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składany jest do sądu w sytuacji, gdy dłużnik jest niewypłacalny, czyli nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Niewypłacalność jest podstawowym warunkiem postępowań upadłościowych, w tym o upadłość konsumencką.

W świecie pełnym pułapek zastawianych przez banki oraz inne instytucje finansowe coraz więcej osób traci płynność finansową i przestaje regulować swoje zobowiązania. Niejednokrotnie dodatkowym problemem jest utrata pracy lub choroba, które miały wpływ na powstanie problemów finansowych. Upadłość konsumencka służy oddłużaniu osób fizycznych i ma w efekcie przywrócić daną osobę do normalnego funkcjonowania.

Upadłość konsumencka stanowi dla dłużnika realną szansę oddłużenia, albowiem sąd po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będzie podejmował decyzję w zakresie ewentualnego planu spłaty wierzycieli oraz umorzenia zobowiązań dłużnika.

Obecnie upadłość konsumencka jest jedynym systemowym prawnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy dłużnik ma problemy finansowe a majątek dłużnika nie pozwala na ich zaspokojenie. Postępowanie upadłościowe mające na celu oddłużanie osoby fizycznej pozwala scalić wszystkie postępowania sądowe oraz postępowania egzekucyjne i prowadzić je przez jeden podmiot, czyli syndyka.

Właściwym do rozpoznania wniosku jest sąd rejonowy według miejsca zamieszkania dłużnika. Przykładowo jeśli mieszkasz we Wrocławiu, to w sprawach upadłości sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy Upadłości.

upadłość konsumencka jest sposobem na nowe życie

Upadłość konsumencka – funkcje i cele

Upadłość konsumencka ma dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze, ma służyć oddłużeniu dłużnika. W upadłości konsumenckiej możliwe jest częściowe lub całkowite umorzenie długów. Orzeczenie dokonane przez sąd w tym zakresie zależne jest od stanu faktycznego istniejącego w sprawie. Przede wszystkim istotny jest stan majątku dłużnika, jest bieżące możliwości finansowe oraz wina lub rażące niedbalstwo dłużnika w zakresie zaciągania wierzytelności i powstania swojej niewypłacalności.

Drugą funkcją jest windykacja długów, czyli zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym poziomie. Najczęściej w postępowaniu upadłościowym konsumenta orzekana jest częściowa spłata zobowiązań w ramach planu spłaty wierzycieli, który obecnie może wynosić maksymalnie 7 lat. Dłużnikowi przysługuje stosowny wniosek do sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty oraz ewentualnego umorzenia pozostałych długów.

Jak wynika z dwóch powyżej opisanych funkcji celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie konsumenta przy jednoczesnym zapewnieniu takiej likwidacji majątku dłużnika, aby dokonać przynajmniej częściowej spłaty zobowiązań, które dłużnik ma względem wierzycieli.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka ogłaszana jest na wniosek, zatem dłużnik musi złożyć go do sądu wraz ze stosownymi załącznikami. Proces upadłości konsumenckiej jest rozłożony w czasie i dzieli się przede wszystkim na trzy etapy. Pierwszy, obejmujący wniosek o upadłość konsumencką oraz czas do ogłoszenia upadłości. Drugi, czas po orzeczeniu ogłaszającym upadłość do czasu planu podziału masy upadłościowej oraz wyznaczenia planu spłaty wierzycieli lub umorzenie wszystkich zobowiązań. Trzeci, to wykonanie spłaty wierzycieli w ramach ustalonego planu i umorzenie długów.

Istotne jest, to że kiedy upadłość konsumencka została ogłoszona przez sąd, dłużnik traci zarząd nad własnym majątkiem, który od tego momentu staje się masą upadłości zarządzaną przez syndyka. Pamiętać trzeba, że do majątku zalicza się również bieżące wynagrodzenie, które otrzymuje dłużnik.

Jeśli masz problemy finansowe, rozważasz upadłość konsumencką, to zapraszam do kontaktu ze mną poprzez formularz kontaktowy, gdzie wystarczy, że wypełnisz formularz i wyślesz go do mnie lub telefonicznie bądź drogą mailową.

Jeśli jako dłużnik nie posiadasz majątku, to nie jest to przeszkodą w złożeniu wniosku o upadłość. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to w rozumieniu przepisów prawa jesteś przedsiębiorcą. W takiej sytuacji musisz ogłosić upadłość przedsiębiorcy.

formularz wniosku upadłości konsumenckiej

Upadłość Konsumencka Wrocław

Moja kancelaria adwokacka prowadzi sprawy upadłości konsumenckich we Wrocławiu, jak również w całej Polsce. Jeśli w twojej przeglądarce wpisałeś upadłość konsumencka Wrocław, to na pewno znalazłeś wiele kancelarii zajmujących się upadłością. Zwróć uwagę, że większość z nich robi praktycznie wszystko. Od rozwodów, przez upadłości, do spraw prawa administracyjnego. Moja kancelaria specjalizuje się w wąskich dziedzinach prawa, albowiem robimy to od lat i znamy się na swojej pracy. Jeśli chcesz zadbać o swoją przyszłość, to wybierz profesjonalistów. Upadłość konsumencka nie ma przed nami tajemnic.

Upadłość konsumencka Wrocław, czy też z innego miejsca w Polsce, my zawsze zrobimy, to jak należy. Obecnie istnieje możliwość prowadzenia wszelkich rozmów oraz wymiany korespondencji, w tym dokumentów za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu typu telefon, komputery lub pocztą tradycyjną. Nie jest konieczne osobiste spotkanie.

Moje bogate doświadczenie w zakresie upadłości konsumenckiej sprawiło, że sporządziłem i opublikowałem ceniony, praktyczny poradnik o upadłości konsumenckiej, w którym krok po kroku wyjaśniam na przykładach jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką.

– Moja kancelaria adwokacka w ramach spraw o upadłość konsumencką może świadczyć usługi następujące:

– Analiza sytuacji klienta oraz weryfikacja pod kątem możliwości złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;

– Analiza okoliczności określających stan niewypłacalności;

– Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;

– Reprezentacja na etapie do ogłoszenia upadłości konsumenckiej;

– Reprezentacja na etapie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej;

– Prowadzenie negocjacji z wierzycielami;

– Bieżące porady prawne z zakresu upadłości konsumenckiej;

– Kontrolowanie.

KONTAKT