kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
11-06
2018

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą odpowiedzią pozwanego na pozew złożony przez powoda. Termin na jego złożenie wynosi 14 dni od dnia doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty.

Sąd doręcza pozwanemu nakaz zapłaty wraz z pozwem i jego załącznikami. Sam nakaz zapłaty zostaje wydany bez merytorycznej oceny materiału dowodowego, albowiem tryb upominawczy (lub uproszczony), w jakim działa w tym przypadku sąd ma na celu usprawnienie postępowania o zapłatę i wydanie w możliwie krótkim czasie nakazu zapłaty. Sąd dokonuje weryfikacji formalnej złożonych dokumentów na tej podstawie podejmuje decyzję o wydaniu nakazu zapłaty bądź skierowaniu sprawy do rozpoznania w trybie zwykłym (gdy nie znajduje podstaw do wydania nakazu zapłaty). W tym kontekście nakaz zapłaty jest swego rodzaju „zaproszeniem” pozwanego do udziału w sprawie. Jeśli treść pozwu odpowiada prawdzie i pozwany zgadza się z dochodzonym roszczeniem, to w ciągu 14 dni od dnia otrzymania nakazu zapłaty powinien zapłacić wskazaną w nim kwotę.

Jeśli pozwany nie zgadza się z treścią pozwu, to ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania nakazu zapłaty złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty. Złożenie skutecznie sprzeciwu powoduje, że nakaz zapłaty z mocy prawa zostaje uchylony, a sąd prześle odpis sprzeciwu powodowi i wyznaczy termin rozprawy (sprawa od tego momentu będzie rozpoznawana w trybie zwykłym). Dopiero na tym etapie sąd będzie w pełni badał materiał dowodowy przedstawiony przez obie strony postępowania.

W treści sprzeciwu należy wskazać sygnaturę sprawy, strony postępowania, sąd do którego kieruje się sprzeciw. Koniecznie trzeba określić, czy zaskarża się nakaz zapłaty w całości, czy w części. Obligatoryjnym również jest oznaczenie zarzutów, jakie stawiamy wytoczonemu powództwu (przykładowo nieudowodnienie roszczenia).

Pozwany w sprzeciwie artykułuje również swoje żądania w przedmiocie samego powództwa, czyli najczęściej wnosi o oddalenie powództwa w całości. Pozwany ma prawo przedstawić wnioski w zakresie dowodów popierających jego tezy i argumenty.

Należy pamiętać, że jeśli pozew został złożony na formularzu (w trybie uproszczonym), to sprzeciw złożony w sprawie zainicjowanej takim pozwem również musi być sporządzony na stosownym formularzu. Rzeczone formularze można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Podstawę prawną postępowania upominawczego i uproszczonego stanowią od art.4971 do art. 50514 kodeksu postępowania cywilnego.

Termin do złożenia sprzeciwu podlega przywróceniu na zasadzie opisanej w art. 168 kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto istnieje możliwość uchylenia zarządzenia uznającego doręczenie nakazu zapłaty w przypadku, kiedy został on wysłany na adres, pod którym nie mieszkał pozwany.

Kancelaria pomaga w sporządzaniu sprzeciwów od nakazów zapłaty, wniosków o przywrócenie terminu bądź uchylenie zarządzenia, jak również reprezentuje swoich klientów w postępowania sądowych o zapłatę. W celu uzyskania stosownych konsultacji zapraszam do kontaktu.

KONTAKT